หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000043,249  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
รายชื่อกองบรรณาธิการ
 
ผู้จัดพิมพ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
สำนักงานกองบรรณาธิการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ที่ปรึกษาบรรณาธิการ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กองบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ ข้าราชการบำนาญ
   รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  รองศาสตราจารย์ ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   อาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 กำหนดเผยแพร่  2 ฉบับต่อปี คือ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม
  ข้อมูลการติดต่อ กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.  
   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด  
  นนทบุรี  11120  
  โทร. 02 504 8503 : โทรสาร 02 503 3566-7  
  e-mail: edjournal@stou.ac.th  
  http://edjournal.stou.ac.th/page/home.aspx   
รูปเล่ม  คณะทำงานวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.  
พิมพ์ที่ เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด  
     
บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อความและบทความในวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่ความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำ และมิใช่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       
Publisher School of Educational Studies  
Editorial Office School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University  
Editorial Consultant Dean, School of Educational Studies  
Editor Assistant Professor Dr.Ketkanok Urwongse Sukhothai Thammathirat Open University
Editorial Board  Professor Dr.Chaiyong Brahmavong Bangkokthonburi University
  Professor Dr.Pongpan Kerdpitak KasemBundit University
  Professor Dr.Siriwan Sripahol Sukhothai Thammathirat Open University
  Honorary Professor Dr.Nongluk Wiratchai Chulalongkorn University
  Professor Chuan Petkaew Suratthani Rajabhat University
  Associate Professor Dr.Praphon Jearakul Sukhothai Thammathirat Open University
Associate Professor Dr.Arunee Horadal Sukhothai Thammathirat Open University
  Associate Professor Dr.Somprasong Withayagiat Retires Government Official
  Associate Professor Dr.Pichit Ritcharoon Panyapiwat Institute of Management
  Associate Professor Thanarat Sirisawadi Sukhothai Thammathirat Open University
  Associate Professor Dr.Thiwat Maneechote Phranakhon Rajabhat University
  Assistant Professor Dr.Somkid Promjouy Sukhothai Thammathirat Open University
  Assistant Professor Dr.Somkiat Phornphisuttimas Srinakharinwirot University
  Assistant Professor Dr.Khemthong Sirisanglert Sukhothai Thammathirat Open University
  Dr. Jirasuk Suksawat Sukhothai Thammathirat Open University
Periodical Publication 2 issues per year : January – June and July - December  
Editorial Correspondence School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University,
  Pak Kret, Nonthaburi 11120, Thailand  
  Tel. 02 504 8503 Fax. 02 503 3566-7  
  e-mail: edjournal@stou.ac.th  
http://edjournal.stou.ac.th/page/home.aspx
Artwork Editorial Staff
Publisher SR Printing Massproduct Co.,Ltd  
Every published article is peer-reviewed by experts in the particular field. Views and opinions expressed in the article are those of the author, not the editor or the editorial board. Sukhothai Thammathirat Open University takes no responsibility for the contents thereof.
 
     
 
 created by : css.journal.2013@gmail.com