หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000043,249  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
 

รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review)

ของวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

     
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 43. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
2. ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ 44. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
3. ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล 45. รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี 46. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย 47. รองศาสตราจารย์ ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์
6. ศาสตราจารย์ ชวน เพชรแก้ว 48. รองศาสตราจารย์ นภาลัย สุวรรณธาดา
7. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 49. รองศาสตราจารย์ วรรณา บัวเกิด
8. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 50. รองศาสตราจารย์ สมประสงค์ น่วมบุญลือ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ 52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภู่ศิริ 53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ 54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร 56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี จำปาทอง
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ 57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์ ผลโภค 58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี รุ่งรัตนะกุล
17. รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร 59. ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.นิรนาท แสนสา
18. รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ 60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร
19. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ทาแดง 61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์
20. รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร 62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร
21. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภัสสรสิริ 63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ
22. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกุล 64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ดวงแก้ว
23. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล 65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (พานิช)
24. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธ์น 66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร แสงอรุณ
25. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน 67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
26. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ 68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์
27. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง 69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
28. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง 70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์
29. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย 71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว
30. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์ 72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน
31. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร 73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง
32. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล 74. อาจารย์ ดร.กัลยา สุวรรณกายี
33. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี 75. อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
34. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย 76. อาจารย์ ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์
35. รองศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ วิทยเกียรติ 77. อาจารย์ ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอาง
36. รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง 78. อาจารย์ ดร.ชาติ แจ่มนุช
37. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์ 79. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง
38. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ 80. อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ บุญญสิริ
39. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ 81. อาจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า
40. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ 82. อาจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุณหโชติ
41. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ 83. อาจารย์ ดร.วรนาท รักสกุลไทย
42. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ เลวัลย์ 84. อาจารย์ ดร.เศรษฐชัย รักสนิท
     
 
 created by : css.journal.2013@gmail.com