หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000043,249  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 

ความเป็นมาของวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

            
       สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ริเริ่มจัดทำวารสารทางวิชาการของสาขาวิชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีลักษณะเป็นวารสารประมวลบทความทางวิชาการ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึง 2547 ในปี 2548 สาขาวิชาได้จัดทำวารสารทางวิชาการของสาขา โดยนำเกณฑ์ของ สกอ. มาศึกษา และตั้งชื่อว่า "วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ." มีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 เล่ม เล่มแรก เดือนมกราคม – มิถุนายน และ เล่มที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เป็นแหล่งวิชาการที่คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการได้ และ (2) เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพศึกษาศาสตร์และสังคมแห่งการเรียนรู้โดยจัดพิมพ์ออกเผยแพร่แก่มวลสมาชิก นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ปีละ 2 เล่มโดยผลงานทางวิชาการ บทความ และรายงานผลวิจัยที่เสนอขอลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยลงที่ใดมาก่อน บทความจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบและตรวจแก้ไขทางวิชาการจากคณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน โดยกองบรรณาธิการจะแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก้ไขไปยังผู้เขียน เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป และทุกบทความที่ได้ปรับปรุงแล้วต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง จึงสามารถนำลงตีพิมพ์ได้

     ทั้งนี้ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทางวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. อย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2559 สาขาได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) ให้เป็นวารสารในกลุ่มที่ 1
 
 created by : css.journal.2013@gmail.com