หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000043,249  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 

บทบรรณาธิการ

            
      วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ และได้พัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เป็นวารสารที่มีมาตรฐานสูง
       วารสารฉบับปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มีบทความนำเสนอทั้งหมด 22 เรื่อง จำแนกเป็น บทความวิชาการจำนวน 4 เรื่อง มีบทความวิจัย จำนวน 18 เรื่อง ซึ่งล้วนแต่มีความน่าสนใจ มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแนะนำหนังสือดีในฉบับนี้ คือ Diversity and Leadership ซึ่งแนะนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ
       วารสารฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย คือ คณะที่ปรึกษาวารสาร คณะทำงานวารสารศึกษาศาสตร์ กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกที่กรุณาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขบทความให้มีความสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
       กองบรรณาธิการหวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการสำหรับผู้อ่านทุกท่าน ถ้าท่านใดสนใจประสงค์ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ กองบรรณาธิการยินดีรับตีพิมพ์ โดยต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก และหากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด กองบรรณาธิการยินดีน้อมรับคำแนะนำเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสารให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป
 
 created by : css.journal.2013@gmail.com