หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000026,058  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
ค้นหาบทความ
 
พบบทความที่ค้นหา จำนวน 73 บทความ

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Relationship between Organizational Health and Scores of Ordinary National Education Testing of Secondary School Students in Surat Thani Province

ชื่อผู้วิจัย มนัส สายแก้ว  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555   จำนวนผู้ Download 198 คน 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการสร้างเครื่องมือวิจัย
Development ofa Distance Training Package on Research Instrument Construction

ชื่อผู้วิจัย วรรณ์ดี แสงประทีปทอง และคณะ  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555   จำนวนผู้ Download 160 คน 
เทคนิคการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
Learning Techniques for Improving English Writing Skill

ชื่อผู้วิจัย สุจิตตรา สิงหการ  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555   จำนวนผู้ Download 502 คน 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
Factors Affecting the Success of Knowledge Management in Basic Education Schools under the Office of Prachuap Khiri Khan Primary Education Service Area 2

ชื่อผู้วิจัย บุษบา มณีวงศ์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555   จำนวนผู้ Download 206 คน 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับครู
Development of a Training Package for Teachers on the Use of Statistics Research

ชื่อผู้วิจัย กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล และคณะ  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555   จำนวนผู้ Download 182 คน 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
Development of a Distance Training Package on the Topic of Mathematics Project Activities at the Secondary Education Level

ชื่อผู้วิจัย ปรีชา เนาว์เย็นผล  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555   จำนวนผู้ Download 235 คน 
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้วิธีอ่านเขียนเรื่องของตนเอง
The Development of Reading and Writing Skills Using the Literacy – in – Person Method

ชื่อผู้วิจัย สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555   จำนวนผู้ Download 323 คน 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพและปริมณฑล
Development of a Distance Training Package on Learning Managementby Using Conceptual ChangeTheory for Lower Secondary Science Teachers in Bangkok and Vicinity

ชื่อผู้วิจัย จุฬารัตน์ ธรรมประทีป  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555   จำนวนผู้ Download 172 คน 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง ระบบบริการปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา
Development of a Distance Training Program on Counseling Service System for Counseling Teachers

ชื่อผู้วิจัย นิธิพัฒน์ เมฆจร และลัดดาวรรณ ณ ระนอง  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555   จำนวนผู้ Download 225 คน 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
Development of a Distance Training Package on Research Proposal Writing

ชื่อผู้วิจัย สมคิด พรมจุ้ย และคณะ  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555   จำนวนผู้ Download 215 คน 
การแนะแนวกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Guidance and Joining the ASEAN Community

ชื่อผู้วิจัย นิรนาท แสนสา  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2555   จำนวนผู้ Download 155 คน 
การศึกษาสถานภาพดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
The Status of Dissertation in Educational Administration Program.

ชื่อผู้วิจัย ปรีชา วิหคโต  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2555   จำนวนผู้ Download 174 คน 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
Instructional Management in English Subject of ASEAN Member Countries

ชื่อผู้วิจัย ศิตา เยี่ยมขันติถาวร  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2555   จำนวนผู้ Download 200 คน 
การศึกษาปฐมวัยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: วิกฤตหรือโอกาส
Early Childhood Education and ASEAN Community: Crisis or Opportunity

ชื่อผู้วิจัย อรุณี หรดาล  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2555   จำนวนผู้ Download 595 คน 
แนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
The Trend of Distance Education Instruction Model for Sukhothai Thammathirat Open University

ชื่อผู้วิจัย ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2555   จำนวนผู้ Download 158 คน 
ประชาคมอาเซียนและบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community and Roles of Basic Education School Administrators in School Development for Joining the ASEAN Community

ชื่อผู้วิจัย ชูชาติ พ่วงสมจิตร์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2555   จำนวนผู้ Download 136 คน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อม
Learning Activities for Environment

ชื่อผู้วิจัย ดรุณี จาปาทอง  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2555   จำนวนผู้ Download 160 คน 
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Synthesis of Research on Instructional Supervision in Basic Education Schools

ชื่อผู้วิจัย รัตนา ดวงแก้ว และคณะ  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2555   จำนวนผู้ Download 405 คน 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
Development of a Training Package on Construction and Analysis of Achievement Test

ชื่อผู้วิจัย บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2555   จำนวนผู้ Download 139 คน 
การพัฒนาศูนย์การเรียนคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กประถมศึกษา
Development of Moral and Ethical Learning Center for Elementary School Students

ชื่อผู้วิจัย วาสนา ทวีกุลทรัพย์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2555   จำนวนผู้ Download 175 คน 
มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Professional Standards of Basic Education Teachers

ชื่อผู้วิจัย ทวีศักด์ิ จินดานุรักษ์ และคณะ  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2556   จำนวนผู้ Download 351 คน 
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
The Relationship between Leadership Styles and Conflict Management of School Administrators under Phrae Primary Education Service Area Office 2

ชื่อผู้วิจัย สายัณ ปิ ลาผล และกุลชลี จงเจริญ  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2556   จำนวนผู้ Download 181 คน 
การศึกษาสภาพการอ่านของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
A Study of the Reading Condition of People in Bangkok Metropolis

ชื่อผู้วิจัย นิธิพัฒน์ เมฆขจร และคณะ  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2556   จำนวนผู้ Download 149 คน 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาชุดฝึ กอบรมทางไกล เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Development of Distance Training Package on Learning Management Process to Increase Creative Thinking on Thai Language

ชื่อผู้วิจัย อภิรักษ์ อนะมาน และคณะ  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2556   จำนวนผู้ Download 130 คน 
การศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
A Study and Development of Teaching and Learning in English, Science, and Mathematics for Students of the Office of Basic Education Commission

ชื่อผู้วิจัย บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2556   จำนวนผู้ Download 144 คน 
ความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Expectations of Graduate Students Towards the Distance Education System of Sukhothai Thammathirat Open University

ชื่อผู้วิจัย นงค์ลักณ์ รุ่งวิทยาธร  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2556   จำนวนผู้ Download 136 คน 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
The Development of the Teaching and Learning Model through Computer Network in the Subject of Information Technology and Communication for Mathayom Suksa 4 Students of Navamindarajudis Matchim School

ชื่อผู้วิจัย ชัยมงคล เทพวงษ์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2556   จำนวนผู้ Download 201 คน 
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนชุดวิชา การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย ในระดับบัณฑิตศึกษา แขนงหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
The Effectiveness of Instructional Management on Management of Early Childhood Educational Institution Course in the Curriculum and Instruction Program, School of Educational Studies, Sukothai Thammathirat Open University

ชื่อผู้วิจัย วัฒนา มัคคสมัน  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2556   จำนวนผู้ Download 130 คน 
ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสามเหลี่ยม ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และ ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
The Effects of Mathematics Project Activities in the Topic of Triangles on Mathematics Learning Achievement and Mathematics Connection Ability of Prathom Suksa V Students at Chumchon Wat Nongkor School in Chon Buri Provi

ชื่อผู้วิจัย ศันสนีย์ อินทรบริสุทธ์ิ และกัญจนา ลินทรัตนศิริกุล  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2556   จำนวนผู้ Download 259 คน 
การพัฒนาการบริการสนับสนุนการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
The Development of the Learning Support Services in Distance Education of Sukhothai Thammathirat Open University

ชื่อผู้วิจัย สุมาลี สังข์ศรี และคณะ  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2556   จำนวนผู้ Download 133 คน 
123

 created by : css.journal.2013@gmail.com