หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000026,058  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
   บรรณาธิการ: ศ. ดร. สิริวรรณ ศรีพหล
   เลือกฉบับ
 
 ISSN 2287-0326
  
    จำนวนผู้ Download ทั้งหมด 2418  ครั้ง
   
     << Download ทั้งหมด
 
1 ชื่อบทความ: การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้วิธีอ่านเขียนเรื่องของตนเอง
The Development of Reading and Writing Skills Using the Literacy – in – Person Method

ชื่อผู้วิจัย:สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 323 คน 
2 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพและปริมณฑล
Development of a Distance Training Package on Learning Managementby Using Conceptual ChangeTheory for Lower Secondary Science Teachers in Bangkok and Vicinity

ชื่อผู้วิจัย:จุฬารัตน์ ธรรมประทีป  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 172 คน 
3 ชื่อบทความ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง ระบบบริการปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา
Development of a Distance Training Program on Counseling Service System for Counseling Teachers

ชื่อผู้วิจัย:นิธิพัฒน์ เมฆจร และลัดดาวรรณ ณ ระนอง  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 225 คน 
4 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
Development of a Distance Training Package on Research Proposal Writing

ชื่อผู้วิจัย:สมคิด พรมจุ้ย และคณะ  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 215 คน 
5 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการสร้างเครื่องมือวิจัย
Development ofa Distance Training Package on Research Instrument Construction

ชื่อผู้วิจัย:วรรณ์ดี แสงประทีปทอง และคณะ  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 160 คน 
6 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
Development of a Distance Training Package on the Topic of Mathematics Project Activities at the Secondary Education Level

ชื่อผู้วิจัย:ปรีชา เนาว์เย็นผล  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 235 คน 
7 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับครู
Development of a Training Package for Teachers on the Use of Statistics Research

ชื่อผู้วิจัย:กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล และคณะ  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 182 คน 
8 ชื่อบทความ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
Factors Affecting the Success of Knowledge Management in Basic Education Schools under the Office of Prachuap Khiri Khan Primary Education Service Area 2

ชื่อผู้วิจัย:บุษบา มณีวงศ์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 206 คน 
9 ชื่อบทความ: ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Relationship between Organizational Health and Scores of Ordinary National Education Testing of Secondary School Students in Surat Thani Province

ชื่อผู้วิจัย:มนัส สายแก้ว  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 198 คน 
10 ชื่อบทความ: เทคนิคการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
Learning Techniques for Improving English Writing Skill

ชื่อผู้วิจัย:สุจิตตรา สิงหการ  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 502 คน created by : css.journal.2013@gmail.com