หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000043,249  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
   บรรณาธิการ: ศ. ดร. สิริวรรณ ศรีพหล
   เลือกฉบับ
 
 ISSN 2287-0326
  
    จำนวนผู้ Download ทั้งหมด 2300  ครั้ง
   
     << Download ทั้งหมด
 
1 ชื่อบทความ: การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้วิธีอ่านเขียนเรื่องของตนเอง
The Development of Reading and Writing Skills Using theLiteracy – in – Person Method

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 168 คน 
2 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพและปริมณฑล
Development of a Distance Training Package on Learning Managementby Using Conceptual ChangeTheory forLower Secondary Science Teachers in Bangkok and Vicinity

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 212 คน 
3 ชื่อบทความ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง ระบบบริการปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา
Development of a Distance Training Program on Counseling Service System for Counseling Teachers

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 240 คน 
4 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
Development of a Distance Training Package on Research Proposal Writing

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 264 คน 
5 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการสร้างเครื่องมือวิจัย
Development ofa Distance Training Package on Research Instrument Construction

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 124 คน 
6 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
Development of a Distance Training Package on the Topic of MathematicsProject Activities at the Secondary Education Level

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 595 คน 
7 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับครู
Development of a Training Package for Teachers on the Use of Statistics Research

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 174 คน 
8 ชื่อบทความ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
Factors Affecting the Success of Knowledge Management in Basic Education Schools under the Officeof Prachuap Khiri Khan Primary Education Service Area 2

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 263 คน 
9 ชื่อบทความ: ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Relationship between Organizational Health and Scores of Ordinary NationalEducation Testing of Secondary School Students in Surat Thani Province

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 87 คน 
10 ชื่อบทความ: เทคนิคการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
Learning Techniques for Improving English Writing Skill

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2555    Download 173 คน created by : css.journal.2013@gmail.com