หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000043,249  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
   บรรณาธิการ: รศ.ดร. สมคิด พรมจุ้ย
   เลือกฉบับ
 
 ISSN 2287-0326
  
    จำนวนผู้ Download ทั้งหมด 2800  ครั้ง
   
     << Download ทั้งหมด
 
1 ชื่อบทความ: การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Assessment for Learning Development

ชื่อผู้วิจัย:พิชิต ฤทธิ์จรูญ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2559    Download 359 คน 
1 ชื่อบทความ: การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Assessment for Learning Development

ชื่อผู้วิจัย:พิชิต ฤทธิ์จรูญ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2559    Download 913 คน 
2 ชื่อบทความ: การสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
A Synthesis of Graduate Students’ Research in Early Childhood Education, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University

ชื่อผู้วิจัย:อรุณี หรดาล  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2559    Download 145 คน 
3 ชื่อบทความ: รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์: ผลสะท้อนจากการศึกษาสภาพ56การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
A Learning Model to Promote Scientific Literacy: Reflections from the State of Science Learning Management for High School Students/xeG

ชื่อผู้วิจัย:กัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธี  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2559    Download 136 คน 
4 ชื่อบทความ: การสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
A Synthesis of Graduate Research in Curriculum and Instruction: Science Program, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open

ชื่อผู้วิจัย:ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2559    Download 126 คน 
5 ชื่อบทความ: องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนวิชาเคมีที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐาน
Components of Chemistry Learning Behaviors Conducive to Challenge - Based Learning

ชื่อผู้วิจัย:คมกริช วชิรัตนพงษ์เมธี  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2559    Download 121 คน 
6 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูปฐมวัย
The Development of a Learning Activity Package for Preschool Teachers to Enhance their Ability in Conducting Classroom Action Research

ชื่อผู้วิจัย:เทิน สีนวน  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2559    Download 107 คน 
7 ชื่อบทความ: การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการทำปลาหมึกเปรี้ยว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
The Development of a Local Curriculum in the Career and Technology Learning Area on the Topic of Making Sour Squids for Mathayom Suksa IV Students at Phunphin Phittayakhom School in Surat Thani Province

ชื่อผู้วิจัย:จรรยา กุลชาติ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2559    Download 105 คน 
8 ชื่อบทความ: การประเมินวินิจฉัย : แนวคิดและกระบวนการประเมิน
Diagnostic Assessment: Concept and Process of Evaluation

ชื่อผู้วิจัย:กุลพร พูลสวัสดิ์  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2559    Download 179 คน 
9 ชื่อบทความ: บทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
Roles on Learning Resource Administration of School Administrators under the Office of Sa Kaeo Primary Education Service Area 1

ชื่อผู้วิจัย:สุรเกียรติ งามเลิศ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2559    Download 461 คน 
10 ชื่อบทความ: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนภาษาร่วมกับกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กลุ่ม
Instructional Model in English Course Using Computer Assisted Language Learning (CALL) with Peer Interaction Activities

ชื่อผู้วิจัย:สรรเสริญ เลาหสถิตย์  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2559    Download 148 คน created by : css.journal.2013@gmail.com