หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000042,742  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
   บรรณาธิการ: รศ.ดร. สมคิด พรมจุ้ย
   เลือกฉบับ
 
 ISSN 2287-0326
  
    จำนวนผู้ Download ทั้งหมด 2826  ครั้ง
   
     << Download ทั้งหมด
 
1 ชื่อบทความ: การชี้แนะ : การประยุกต์ใช้เพื่อการนิเทศการศึกษา
Coaching: An Application for Educational Supervision

ชื่อผู้วิจัย:เก็จกนก เอื้อวงศ์  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 240 คน 
2 ชื่อบทความ: การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน : ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพครูที่ยั่งยืน
Peer Supervision: An Alternative for Sustainability of Teacher Professional Development

ชื่อผู้วิจัย:จุไรรัตน์ สุดรุ่ง  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 189 คน 
3 ชื่อบทความ: การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
A Synthesis of Third Round External Quality Assessment Results

ชื่อผู้วิจัย:สมคิด พรมจุ้ย  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 88 คน 
4 ชื่อบทความ: การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษวันอาทิตย์ !: ประสบการณ์ของผู้เรียนชาวไทยวัยผู้ใหญ่ในชั้นเรียนติวโทเฟิล
“Learning English Grammar on Sunday” !: Experiences of Adult Thai Learners in a TOEFL Tutorial Class

ชื่อผู้วิจัย:ศักด์ิสิทธ์ิ แสงบุญ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 93 คน 
5 ชื่อบทความ: ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้เพอื่ ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
Community Potentiality and Participation in Implementation of Community

ชื่อผู้วิจัย:นงเยาว์ อุทุมพร  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 183 คน 
6 ชื่อบทความ: ความต้องการจาเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา สังกัดมูลนิธิซาเลเซียนแห่งประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารแบบสมดุล
Need Assessment in the Administration of Vocational Education Schools under the Salesian Foundation of Thailand by Applying a Balanced Scorecard Approach

ชื่อผู้วิจัย:ธีรวงศ์ อาภรณ์รัตน์  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 64 คน 
7 ชื่อบทความ: การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
Improving Learning Achievement and Analytical Thinking of Mathayom Suksa 4 Students Using Social Network with Problem-Based Learning Activities

ชื่อผู้วิจัย:กฤติยา จงรักษ์  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 96 คน 
8 ชื่อบทความ: ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อการแก้โจทย์ปัญหาและ
The Effects of Learning Management Based on Constructivist Approach on Word Problem - Solving and Physics Learning Achievement of Mathayom Suksa V Students at Pak Chong School in Nakhon Ratchasima Province

ชื่อผู้วิจัย:สุดา จันทราช  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 101 คน 
9 ชื่อบทความ: กรอบแนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับอีเลิร์นนิ่ง แบบปรับเหมาะสาหรับนักศึกษาที่มีความแตกต่างทางพหุปัญญา
A Conceptual Framework of Collaborative and Adaptive E-Learning for Students with Different Multiple Intelligences

ชื่อผู้วิจัย:ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 167 คน 
10 ชื่อบทความ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ
elationships between Academic Leadership of School Administrators and

ชื่อผู้วิจัย:รินดา พูลสว่าง  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 134 คน 
11 ชื่อบทความ: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความต้องการศึกษาต่อของแรงงานไร้ฝีมือสตรี ในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
Factors Relating to Education Needs of Unskilled Female Labor in the Service Sector and the Industrial Sector in Phatum Thani Province

ชื่อผู้วิจัย:กุลณัฐ นาคนาคินทร์  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 64 คน 
12 ชื่อบทความ: ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “อินเทอร์เน็ต” ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ
The Effects of a Computer-Assisted Instruction Program in the Topic of the Internet on Learning Achievement and Attitude toward Learning in the Career and Technology Learning Area of Prathom Suksa VI Students at Wat Nong Makha School in Ratchaburi Province

ชื่อผู้วิจัย:ตะวันฉาย ปาอ่อน  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 125 คน 
13 ชื่อบทความ: การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังครอบครัวแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริม พัฒนาการเด็กวัยอนุบาลที่มีความต้องการพิเศษ
The Development of a Family Empowerment Collaborative Model for Enhancing the Development of Preschool Children with Special Needs

ชื่อผู้วิจัย:ประภาศรี นันท์นฤมิต  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 96 คน 
14 ชื่อบทความ: ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเดินเรื่องที่มีต่อความสามารถในการคิด วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พงึ่ สายอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
The Effects of Storyline Learning Experiences on Analytical Thinking Abilities of Preschool Children at Wat Thungkru (Phuengsai Anusorn) School in Bangkok Metropolis

ชื่อผู้วิจัย:ดวงดาว เทียมศิริ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 113 คน 
15 ชื่อบทความ: การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการอ่าน ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา
Validation of Causal Model on Reading Behavior of High School Students Based on the Theory of Planned Behavior

ชื่อผู้วิจัย:รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 137 คน 
16 ชื่อบทความ: ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนวัดหูแร่ จังหวัดสงขลา
The Effects of Using a Guidance Activities Package on Desirable Attribute of Sufficiency Living of Mathayom Suksa I Students at Wat Hu-rae School in Songkhla Province

ชื่อผู้วิจัย:พรรณพิศ จันทสุวรรณ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 105 คน 
17 ชื่อบทความ: การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลอย่างไม่เป็ นทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
The Development of Grade 10 Students’ Informal Reasoning Skills in Learning Unit of Protista Kingdom through Socio-Scientific Issue (SSI) - Based Teaching

ชื่อผู้วิจัย:สุรเดช ศรีทา  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 180 คน 
18 ชื่อบทความ: ประสบการณ์เส้นทางชีวิตสู่มหาบัณฑิตหลังกาแพง
The Experiences of the Life Pathway towards Attaining Master’s Degree in Prison

ชื่อผู้วิจัย:ยุหวาด หีมโต๊ะบุ๊ก  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 80 คน 
19 ชื่อบทความ: การพัฒนาระบบการจัดการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพเจ้าพนักงานการใช้
Development of the Standards Skill Management Department Computer Users at The University of North Bangkok

ชื่อผู้วิจัย:ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 65 คน 
20 ชื่อบทความ: สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
Competencies of School Administrators Affecting Academic Administration Effectiveness of Basic Education Schools under the Office of Phetchaburi Primary Education Service Area

ชื่อผู้วิจัย:สายใจ สีแจ้  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 150 คน 
21 ชื่อบทความ: กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ของครูปฐมวัยกรณีศึกษาโรงเรียนวรพัฒน์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
eer Coaching Process for Developing the Learning Management of Preschool Teachers: A Case Study of Warraphat School, Hat Yai District, Songkhla Province

ชื่อผู้วิจัย:อาทิตยา ศรประสิทธ์ิ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 285 คน 
22 ชื่อบทความ: ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการควบคุมตนของผู้ต้องขัง เรือนจากลางบางขวาง
The Effects of Using a Guidance Activities Package on Self-Control of Prisoners in Bang Kwang Central Prison

ชื่อผู้วิจัย:สาราญ วงศ์ขวัญ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2559    Download 71 คน created by : css.journal.2013@gmail.com