หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000042,743  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
   บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
   เลือกฉบับ
 
 ISSN 2287-0326
  
    จำนวนผู้ Download ทั้งหมด 15294  ครั้ง
   
     << Download ทั้งหมด
 
1 ชื่อบทความ: กรอบการเรียนการสอนและการวัดผลภาษาของสหภาพยุโรปกับการปฏิรูป การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) and English Language Teaching Reform in Thailand

ชื่อผู้วิจัย:อารีรักษ์ มีแจ้ง  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 1261 คน 
2 ชื่อบทความ: การเรียนรู้แบบผสมผสานกับการจัดการรายวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยไทย
Blended Learning and EFL Course Management at a Thai University

ชื่อผู้วิจัย:พยุง ซีดาร์  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 152 คน 
3 ชื่อบทความ: ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและแนวทางการนำมาใช้ในสถานศึกษา
Professional Learning Community and Guidelines for Application in Educational Institutions

ชื่อผู้วิจัย:ชูชาติ พ่วงสมจิตร์  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 4181 คน 
4 ชื่อบทความ: การประเมินโครงการฝึกอบรม : แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการประเมิน
Training Project Evaluation: Concepts, Models, and Evaluation Process

ชื่อผู้วิจัย:พิชิต ฤทธิ์จรูญ  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 2217 คน 
5 ชื่อบทความ: การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนด้วยตนเอง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
The Development of a Self-Learning Center Model on Sufficiency Economy for Primary Students

ชื่อผู้วิจัย:วาสนา ทวีกุลทรัพย์  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 446 คน 
6 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล สำหรับครูสังคมศึกษา เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้มโนมติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Development of a Distance Training Package for Social Studies Teachers on Development of Learning Concepts in the Social Studies, Religion and Culture Learning Area

ชื่อผู้วิจัย:สิริวรรณ ศรีพหล  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 280 คน 
7 ชื่อบทความ: การสังเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของการใช้สถิติ และการประเมินคุณภาพ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A Synthesis of Statistical Errors and Research Quality Evaluation of the Master’s Theses in the Faculty of Education, Mahasarakham University

ชื่อผู้วิจัย:สุภาพร นิสสัยยัง  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 187 คน 
8 ชื่อบทความ: พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย: แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
Physical Development of Pre-school Children: Guidelines for Enhancement and Development

ชื่อผู้วิจัย:อรุณี หรดาล  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 1152 คน 
9 ชื่อบทความ: การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
A Synthesis of the Third-round External Quality Assessment (2011-2015) of VocationalEducation Institutions

ชื่อผู้วิจัย:ศศิธร บัวทอง  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 271 คน 
10 ชื่อบทความ: การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถภาพการทำวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
The Development of a Classroom Research Competency Building Model

ชื่อผู้วิจัย:จุฑามาส ศรีจำนงค์  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 306 คน 
11 ชื่อบทความ: การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
An Evaluation of Bachelor of Public Health Program, School of Health Science, Sukhothai Thammathirat Open University

ชื่อผู้วิจัย:สมโภช รติโอฬาร  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 222 คน 
12 ชื่อบทความ: การให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกของเด็กหญิงในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
Individual Counseling Based on Cognitive Behavior Theory for Developing Positive Thinking of Girls at Songkhla Home for Children

ชื่อผู้วิจัย:รมิดา มหันตมรรค  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 122 คน 
13 ชื่อบทความ: การเสริมสร้างทัศนคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการบูรณาการรูปแบบการเรียนรู้โดยการบรรยายแบบมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
The Enhancement of Attitude towards Learning and Learning Achievement via Integration of Interactive Lecturing and Team-Based Learning

ชื่อผู้วิจัย:เมทินี ทะนงกิจ  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 322 คน 
14 ชื่อบทความ: การปรับตัวทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของนักศึกษามุสลิม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Cultural Adaptation Affecting a Sense of Coherence of the Muslim Undergraduate Students in Songkhla Rajabhat University

ชื่อผู้วิจัย:ไหมไทย ไชยพันธุ์  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 837 คน 
15 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้แก่นักเรียน สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
The Development of a Distance Training Package on Learning Management to Increase Student’s Thinking Skills for Thai Language Teachers at Basic Education Level

ชื่อผู้วิจัย:อภิรักษ์ อนะมาน  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 115 คน 
16 ชื่อบทความ: วิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา
Factors Affecting the Conduction of Research of Instructors in Higher Education Institutions, Songkhla Province

ชื่อผู้วิจัย:ปัญจา ชูช่วย  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 202 คน 
17 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
The Development of a Distance Training Package on Measurement and Evaluation of Science Process Skills for Secondary School Science Teachers, Nonthaburi Province

ชื่อผู้วิจัย:ดวงเดือน พินสุวรรณ์  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 257 คน 
18 ชื่อบทความ: ผลการใช้ผังกราฟิกประกอบกับการสอนแบบ 7 อี ที่มีต่อความคงทนในการเรียนรู้วิชาเคมี การคิดวิเคราะห์ และการคิดสังเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
The Effects of Using Graphic Organizers with the 7 E Inquiry Cycle Instruction Process on Learning Retention in Chemistry, Analytical Thinking and Synthetical Thinking of Mathayom Suksa V Students in the Amnatcharoen province area

ชื่อผู้วิจัย:เกศินี โกมล  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 186 คน 
19 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเพื่อชีวิต สำหรับผู้เรียน การศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดปทุมธานี
The Development of a Science Activity Package on Substances for Life for Nonformal Lower Secondary Education Learners in Pathumthani Province

ชื่อผู้วิจัย:วันชนก อาจปรุ  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 1255 คน 
20 ชื่อบทความ: ผลการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบโครงงาน เรื่อง อาเซียนศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า จังหวัดอุบลราชธานี
The Effects of the Project-Based Teaching Method in the Topic of ASEAN Studies on Learning Achievement and Thinking Skills of Prathom Suksa VI Students at Ban Damphra School in Ubon Ratchathani Province

ชื่อผู้วิจัย:วราภรณ์ นาคมุจลินท์  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 741 คน 
21 ชื่อบทความ: การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อสมรรถนะของบุคลากร วิทยาลัยทองสุข
Administration Based on Good Governance Principles Affecting Competencies of Thongsuk College Personnel

ชื่อผู้วิจัย:จันตรี คุปตะวาทิน  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 231 คน 
22 ชื่อบทความ: องค์ประกอบของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Components in the Development of Scientific Creativity for High School Students

ชื่อผู้วิจัย:ณัฐพล พรมลี  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2560    Download 351 คน created by : css.journal.2013@gmail.com