หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000043,249  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
   บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
   เลือกฉบับ
 
 ISSN 2287-0326
  
    จำนวนผู้ Download ทั้งหมด 8378  ครั้ง
   
     << Download ทั้งหมด
 
1 ชื่อบทความ: “ ธ ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดินไทยไปตราบนิรันดร์ ”
H.M. King Bhumibol Adulyadej : the Everlasting “Great Teacher of Thailand”

ชื่อผู้วิจัย:อภิรักษ์ อนะมาน  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 250 คน 
2 ชื่อบทความ: นิยามของสะเต็มและลักษณะสำคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
The Definition of STEM and Key Features of STEM Education Learning Activity

ชื่อผู้วิจัย:สุทธิดา จำรัส  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 465 คน 
3 ชื่อบทความ: การพัฒนาวิชาชีพครูแบบร่วมมือ เรื่อง STEM สำหรับครูปฐมวัย
STEM Collaborative Professional Development for Early Childhood Teachers

ชื่อผู้วิจัย:จุฬารัตน์ ธรรมประทีป  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 341 คน 
4 ชื่อบทความ: มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์: ประเภทและเครื่องมือประเมิน
Scientific Misconception: Type and Assessment Tool

ชื่อผู้วิจัย:วันเพ็ญ คำเทศ  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 1455 คน 
5 ชื่อบทความ: รูปแบบการจัดบริการการศึกษาเพื่อช่วยให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรียนได้ประสบผลสำเร็จในระบบการศึกษาทางไกล
A Model of Educational Services to Enable Graduate Students of Sukhothai Thammathirat Open University to Achieve Learning Success in the Distance Education System

ชื่อผู้วิจัย:สุมาลี สังข์ศรี  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 242 คน 
6 ชื่อบทความ: การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาอุดมศึกษา
A Synthesis of Recommendations from the Report on Results of the Third Round External Quality Assessment (B. E. 2554 – 2558) of Higher Education Institutions1

ชื่อผู้วิจัย:วรรณ์ดี แสงประทีปทอง  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 124 คน 
7 ชื่อบทความ: กรณีศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่จัดกิจกรรมการสืบเสาะหลังจากการอบรม เชิงปฏิบัติการ: ข้อค้นพบจากโครงการคูปองพัฒนาครู
A Case Study of Science Teachers Enacting Inquiry-Based Activities after a Workshop: Findings from the Coupon for Teacher Development Project

ชื่อผู้วิจัย:ลือชา ลดาชาติ  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 158 คน 
8 ชื่อบทความ: การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตวิทยาร่วมสมัย
Developing Bansomdej Chaopraya Rajabhat University Students’ Public Mind by Using an Instructional Model Based on Contemporary Psychological Concept

ชื่อผู้วิจัย:วิเชียร อินทรสมพันธ์  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 298 คน 
9 ชื่อบทความ: สภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับการศึกษาภาคบังคับ
The State of Instructional Management in the Social Studies,

ชื่อผู้วิจัย:ดรุณี จำปาทอง  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 371 คน 
10 ชื่อบทความ: ปัจจัยสำคัญในการนำการจัดการความรู้เข้ามาปฏิบัติในรัฐวิสาหกิจ
Critical Factors for Knowledge Management Implementation in State-Owned Enterprises

ชื่อผู้วิจัย:โชคดี เลียวพานิช  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 127 คน 
11 ชื่อบทความ: การสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
A Synthesis of Graduate Students Research in Non-formal and Informal Education, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University

ชื่อผู้วิจัย:ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 152 คน 
12 ชื่อบทความ: คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
The Attributes of the Graduates from the Faculty of Education Bansomdejchaopraya Rajabhat University Based on Thai Qualifications Framework for Higher Education

ชื่อผู้วิจัย:สุภาพร ศรีหามี  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 280 คน 
13 ชื่อบทความ: การพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบและการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยวิธีการสังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด และการเขียนบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
The Development of an Instructional Design and Ability in Teaching of Science at the Elementary Level Using CCTV System and Reflective Journal Writing for the Elementary Student Teachers’ Faculty of Education Silpakorn University

ชื่อผู้วิจัย:ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 397 คน 
14 ชื่อบทความ: กลยุทธ์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Strategies for Enhancing Research Utilization for Development of Basic Education Schools

ชื่อผู้วิจัย:เก็จกนก เอื้อวงศ์  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 283 คน 
15 ชื่อบทความ: ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคเคดับเบิลยูแอล เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาเจริญ จังหวัดชัยภูมิ
The Effects of 7E Inquiry Learning Management Together with the KWL Technique in the Topic of Substances in Daily Life on Science Learning Achievement and Basic Science Process Skills of Prathom Suksa VI Students at Ban Najaroen School in Chaiyaphum Province

ชื่อผู้วิจัย:ส่องแสง อาราษฎร์  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 929 คน 
16 ชื่อบทความ: ประสบการณ์และบทเรียนชีวิตของผู้ค้ายาเสพติด กรณีศึกษาผู้ต้องขัง ในเรือนจำกลางบางขวาง
Experience and Life Lessons of Drug Peddlers: A Case Study of Prisoners in Bang Kwang Central Prison

ชื่อผู้วิจัย:ตาชู ศรีหมี่  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 347 คน 
17 ชื่อบทความ: ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง เพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
The Effects of Group Counseling Program Based on Reality Theory for Resilience Enhancement of Mathayom Suksa 2 Students from Divorced Families at Tessaban 5 (Wathuapomnork) School Songkhla Province

ชื่อผู้วิจัย:วิไลลักษณ์ คงตุก  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 191 คน 
18 ชื่อบทความ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
The Relationship between School Administrators’ Servant Leadership and Work Performance Motivation of Teachers under Prachuap Khiri Khan Primary Education Service Area Office 2

ชื่อผู้วิจัย:ณัฐฏ์นันท์ ฐานเจริญ  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 205 คน 
19 ชื่อบทความ: ประสบการณ์การก้าวผ่านภาวะวิกฤตของผู้ต้องโทษประหารชีวิตใน เรือนจำกลางบางขวาง
The Experiences of Stepping through Crisis Conditions of Death-Sentenced Prisoners in Bang Kwang Central Prison

ชื่อผู้วิจัย:ชาตินวภพ สมกำลัง  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 128 คน 
20 ชื่อบทความ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก
Factors Affecting Effectiveness of Special Education Center in Eastern Region

ชื่อผู้วิจัย:จีระพรรณ โพนพุธ  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 232 คน 
21 ชื่อบทความ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพ ภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting the Use of External Quality Assessment Results to Develop Quality of Schools under Bangkok Metropolitan Administration

ชื่อผู้วิจัย:ณัฐธยาน์ บุณยทวีพัฒน์  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 105 คน 
22 ชื่อบทความ: ความต้องการจำเป็นของการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับ สถานศึกษาเรียนรวมระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
The Needs of the Environmental Management to Enhance Learning for Inclusive Education in Primary Schools in Pathum Thani Province

ชื่อผู้วิจัย:ประวีณา โภควณิช  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 381 คน 
23 ชื่อบทความ: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบ SSCS
The Study of Mathematics Learning Achievement of Mathayom Suksa Five Students on Probability by Using SSCS Model

ชื่อผู้วิจัย:วิภาดา คล้ายนิ่ม  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 254 คน 
24 ชื่อบทความ: แนวทางการสร้างหนังสือเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติม
Guidelines for Creating Textbooks and Supplementary Readings

ชื่อผู้วิจัย:ปราณี ปราบริปู  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2560    Download 663 คน created by : css.journal.2013@gmail.com