หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000028,710  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
   บรรณาธิการ: รศ.ดร. สมคิด พรมจุ้ย
   เลือกฉบับ
 
 ISSN 2287-0326
  
    จำนวนผู้ Download ทั้งหมด 77  ครั้ง
   
     << Download ทั้งหมด
 
1 ชื่อบทความ: แนวคิดและกระบวนการประเมินโครงการ
Concept and Process of Project Evaluation

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557
2 ชื่อบทความ: ประเมินโครงการอย่างไรให้มีคุณภาพ: ความคลาดเคลื่อนในการประเมินโครงการ
How to Conduct a Project Evaluation with Quality: Errors in Project Evaluation

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557
3 ชื่อบทความ: แนวทางการดำเนินกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชนจอมทองจังหวัดพิษณุโลก
The Guidelines of Development for Making Activities of Recourses Learning in Defining Healthyfor Jomthong Community in Phitsanulok

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557
4 ชื่อบทความ: การสังเคราะห์งานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
A Synthesis of Thesis Research in Educational Measurement and Evaluationof School of Education, Sukhothai Thammathirat Open University

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557
5 ชื่อบทความ: ปัจจัยทส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณศีกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณศีึกษานักศึกษาระดบบัณฑิตศึกษา แขนงวชาบร ิ ิหารการศึกษา สาขาวชาศึกษาศาสตร์กรณีศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์in Educational Administration Department, School of Educational Studies,Sukhothai Thammathirat Open Universityกรณีศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Factors Affecting to Students’ Readiness for E-learning: A Case Study of Graduate Students in Educational Administration Department, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open Universityin Educational Administration Department, School of Educational Studies,Sukhothai Thammathirat Open University

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557
6 ชื่อบทความ: การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
A Synthesis of Research on Instructional Innovation at the Basic Education Level

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557
7 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพและปริมณฑล
Development of a Distance Training Package of Science Teaching for Science Process Skills Developmentfor Secondary School Science Teachers in Bangkok and Vicinity

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557
8 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง พื้นฐานการให้การปรึกษาครอบครัวสำหรับครูที่ปรึกษา
The Development of a Distance Training Package on Family Counseling Fundamentalfor School Teacher’s Adviser

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557
9 ชื่อบทความ: การประเมินระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
An Evaluation of Computerized Assessment System for the Readiness ofSukhothai Thammathirat Open University Students

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557
10 ชื่อบทความ: ภาวะผู้นำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
The Leadership on Buddhism Propagation of Phramongkol Thepmuni (Sod Candasaro)

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557
11 ชื่อบทความ: การศึกษาความสามารถด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเอสคิวโฟร์อาร์พลัส
A Study of English Reading Comprehension Ability of Matthayomsuksa IStudents by Using SQ4R- PLUS Technique

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557
12 ชื่อบทความ: ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Effects of Using CIPPA MODEL to Enhance English Speaking Skillof Vocational Certificate Students

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557
13 ชื่อบทความ: การใช้นิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้วพัฒนาการอ่านจับใจความสู่การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบีกริม จังหวัดสระแก้ว
The Use of Folktales in Sakaew Province as Aids to Develop Reading Comprehension TowardReaching Creative Writing of Mathayom Suksa I Students at Begrim School, Sakaew Province

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557
14 ชื่อบทความ: ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
The Effects of 5E Inquiry Learning Management Together with Graphic Organnizer on Science LearningAchievement and Critical Thinking Ability of Mathayom Suksa VI Students at Mahavajiravudh School inSongkhla Province

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557created by : css.journal.2013@gmail.com