หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000026,058  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
   บรรณาธิการ: รศ.ดร. สมคิด พรมจุ้ย
   เลือกฉบับ
 
 ISSN 2287-0326
  
    จำนวนผู้ Download ทั้งหมด 7533  ครั้ง
   
     << Download ทั้งหมด
 
1 ชื่อบทความ: แนวคิดและกระบวนการประเมินโครงการ
Concept and Process of Project Evaluation

ชื่อผู้วิจัย:พิชิต ฤทธ์ิจรูญ  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557    Download 453 คน 
2 ชื่อบทความ: ประเมินโครงการอย่างไรให้มีคุณภาพ: ความคลาดเคลื่อนในการประเมินโครงการ
How to Conduct a Project Evaluation with Quality: Errors in Project Evaluation

ชื่อผู้วิจัย:สมคิด พรมจุ้ย  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557    Download 216 คน 
3 ชื่อบทความ: แนวทางการดำเนินกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชนจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
The Guidelines of Development for Making Activities of Recourses Learning in Defining Healthy for Jomthong Community in Phitsanulok
The Guidelines of Development for Making Activities of Recourses Learning in Defining Healthy for Jomthong Community in Phitsanulok

ชื่อผู้วิจัย:สุขแก้ว คำสอน  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557    Download 130 คน 
4 ชื่อบทความ: การสังเคราะห์งานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
A Synthesis of Thesis Research in Educational Measurement and Evaluation of School of Education, Sukhothai Thammathirat Open University

ชื่อผู้วิจัย:บุญศรี พรหมมาพันธุ์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557    Download 248 คน 
5 ชื่อบทความ: ปัจจัยทส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาสําหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณศีกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณศีึกษานักศึกษาระดบบัณฑิตศึกษา แขนงวชาบร ิ ิหารการศึกษา สาขาวชาศึกษาศาสตร์ กรณีศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชา
Factors Affecting to Students’ Readiness for E-learning: A Case Study of Graduate Students in Educational Administration Department, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University in Educational Administration Department, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University

ชื่อผู้วิจัย:สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557    Download 411 คน 
6 ชื่อบทความ: การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
A Synthesis of Research on Instructional Innovation at the Basic Education Level

ชื่อผู้วิจัย:จันตรี คุปตะวาทิน  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557    Download 524 คน 
7 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับ ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพและปริมณฑล
Development of a Distance Training Package of Science Teaching for Science Process Skills Development for Secondary School Science Teachers in Bangkok and Vicinity

ชื่อผู้วิจัย:ดวงเดือน พินสุวรรณ์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557    Download 222 คน 
8 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง พื้นฐานการให้การปรึกษาครอบครัวสำหรับครูที่ปรึกษา
The Development of a Distance Training Package on Family Counseling Fundamental for School Teacher’s Adviser

ชื่อผู้วิจัย:นิธิพัฒน์ เมฆขจร  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557    Download 115 คน 
9 ชื่อบทความ: การประเมินระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
An Evaluation of Computerized Assessment System for the Readiness of Sukhothai Thammathirat Open University Students

ชื่อผู้วิจัย:สุภมาส อังศุโชติ  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557    Download 177 คน 
10 ชื่อบทความ: ภาวะผู้นำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
The Leadership on Buddhism Propagation of Phramongkol Thepmuni (Sod Candasaro)

ชื่อผู้วิจัย:กุศล โพธิ์สุวรรณ  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557    Download 680 คน 
11 ชื่อบทความ: การศึกษาความสามารถด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเอสคิวโฟร์อาร์พลัส
A Study of English Reading Comprehension Ability of Matthayomsuksa I Students by Using SQ4R- PLUS Technique

ชื่อผู้วิจัย:วนิดา สุวรรณ์สินธุ์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557    Download 1017 คน 
12 ชื่อบทความ: ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Effects of Using CIPPA MODEL to Enhance English Speaking Skill of Vocational Certificate Students

ชื่อผู้วิจัย:วรินทร จันทรชิต  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557    Download 1423 คน 
13 ชื่อบทความ: การใช้นิทานพื้นบ้านจังหวัดสระแก้วพัฒนาการอ่านจับใจความสู่การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบีกริม จังหวัดสระแก้ว
The Use of Folktales in Sakaew Province as Aids to Develop Reading Comprehension Toward Reaching Creative Writing of Mathayom Suksa I Students at Begrim School, Sakaew Province

ชื่อผู้วิจัย:พิมพ์พรรณ์ พูลสวัสดิ์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557    Download 1078 คน 
14 ชื่อบทความ: ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
The Effects of 5E Inquiry Learning Management Together with Graphic Organnizer on Science Learning Achievement and Critical Thinking Ability of Mathayom Suksa VI Students at Mahavajiravudh School in Songkhla Province

ชื่อผู้วิจัย:สมจิต ผอมเซ่ง  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557    Download 727 คน 
15 ชื่อบทความ: การใช้อินเทอร์เน็ตของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
Utilization of the Internet by Teachers and Upper Secondary Students of ThammachotSuksalai School in SuphanBuri Province

ชื่อผู้วิจัย:สำเริง บุญมี  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2557    Download 112 คน created by : css.journal.2013@gmail.com