หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000039,216  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
   บรรณาธิการ: รศ.ดร. สมคิด พรมจุ้ย
   เลือกฉบับ
 
 ISSN 2287-0326
  
    จำนวนผู้ Download ทั้งหมด 885  ครั้ง
   
     << Download ทั้งหมด
 
1 ชื่อบทความ: การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
Science Learning Management by Using the Scientific Explanation

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2557    Download 346 คน 
2 ชื่อบทความ: การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
The Development of the Learners Potential of the Non-Formal and Informal Educationfor the 21st Century Change

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2557    Download 20 คน 
3 ชื่อบทความ: การชี้แนะทางปัญญาเพื่อการพัฒนาครู
Cognitive Coaching and Teacher Development

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2557    Download 44 คน 
4 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสาหรับครูสังคมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนสาระร่วมสมัยในวิชาสังคมศึกษา
Development of a Distance Training Package for Social Studies Teachers on Organizing of Instruction for Contemporary Substance In the Social Studies Subject

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2557    Download 56 คน 
5 ชื่อบทความ: ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Facilitating Factors and Restraining Factors Towards the Implementation of Quality Assuranceat Dhonburi Rajabhat University

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2557    Download 11 คน 
6 ชื่อบทความ: การศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับสู่มาตรฐานสากล
A Research Study and Development of Teaching and Learning English, Science, and Mathematicsfor Schools Participating in World Class Standard Program

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2557    Download 37 คน 
7 ชื่อบทความ: ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการออมของผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
Causal Factors Affecting the Saving of Elder in Nonthaburi Province Based on Sufficiency EconomyTheory: An Analysis of Structural Equation Model

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2557    Download 39 คน 
8 ชื่อบทความ: การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
The Research Synthesis on Nonformal Education

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2557    Download 52 คน 
9 ชื่อบทความ: การพัฒนาศูนย์การเรียนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู
Development of Self Access Learning Center on the Utilization ofEducation Technology for Teachers

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2557    Download 49 คน 
10 ชื่อบทความ: การพัฒนารายวิชาซ่อมเสริมภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางภาษาและแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตํ่า
Development of a Remedial English Course Using Multimedia to Enhance English Proficiencyand Learning Motivation of Low English Proficiency Students

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2557    Download 13 คน 
11 ชื่อบทความ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
Factors Affecting Readiness for Joining the ASEAN Community inSchools under the Office of Phrae Primary Education Service Area 2

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2557    Download 30 คน 
12 ชื่อบทความ: ความต้องการของรายวิชาเลือกเสรีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
Needs of Elective Subjects of Educational Institution under Local Administration Organizations: Case Study of Nakhonpathom Municipality Vocational College

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2557    Download 9 คน 
13 ชื่อบทความ: กระบวนการวางแผนการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
The Planning Process of Tablet Usage for Knowledge Management in Schoolsunder the Office of Chiang Mai Primary Education Service Area 6

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2557    Download 94 คน 
14 ชื่อบทความ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี
Factors Affecting Job Satisfaction in the Performance of Teachers in Non-Formal and InformalEducation Centers under the Udon Thani Provincial Office of Non-Formal and Informal Education

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2557    Download 85 คน created by : css.journal.2013@gmail.com