หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000026,058  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
   บรรณาธิการ: รศ.ดร. สมคิด พรมจุ้ย
   เลือกฉบับ
 
 ISSN 2287-0326
  
    จำนวนผู้ Download ทั้งหมด 5710  ครั้ง
   
     << Download ทั้งหมด
 
1 ชื่อบทความ: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการศึกษา
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and Education

ชื่อผู้วิจัย:เข็มทอง ศิริแสงเลิศ  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 290 คน 
2 ชื่อบทความ: การประเมินหลักสูตร : แนวคิด กระบวนการและการใช้ผลการประเมิน
Curriculum Evaluation: Approaches, Procedures, and Its Utility

ชื่อผู้วิจัย:พิชิต ฤทธิ์จรูญ  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 1635 คน 
3 ชื่อบทความ: การใช้แหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
Using Primary Learning Sources to Develop Critical Reading Skills of Elementary Level Students

ชื่อผู้วิจัย:สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 146 คน 
4 ชื่อบทความ: โครงการวิจัย: เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ
Research Proposal: Writing Quality Papers

ชื่อผู้วิจัย:สมคิด พรมจุ้ย  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 843 คน 
5 ชื่อบทความ: ภาวะผู้นำกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียน
Leadership and Learning Organization Development in Educational Institutes

ชื่อผู้วิจัย:อภิชา ธานีรัตน์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 1491 คน 
6 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง อุทกภัยจากนํ้าป่า สำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
Development of a Distance Training Package on Flash Flood Disasters for Phrae Primary Educational Service Area Office 2

ชื่อผู้วิจัย:ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 117 คน 
7 ชื่อบทความ: รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Learning Style of Sukhothai Thammathirat Open University Students

ชื่อผู้วิจัย:ปิยะดา พิศาลบุตร  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 186 คน 
8 ชื่อบทความ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
Relationships between Leadership and Power Expertise of School Administrators under the Krabi Primary Educational Service Area Office

ชื่อผู้วิจัย:จักรพันธ์ ชูกลิ่น  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 384 คน 
9 ชื่อบทความ: การพัฒนารูปแบบการประเมินตนเองโดยใช้วิธีเสริมพลังอำนาจเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการดำรงวิทยฐานะชำนาญการพิเศษสำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
The Development of a Self-Assessment Model by Using Empowerment Evaluation for Accountability of Maintaining Senior Professional Academic Status for Teacher under The Office of the Basic Education Commission

ชื่อผู้วิจัย:สุชีพ ชั้นสูง  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 124 คน 
10 ชื่อบทความ: การพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช สำหรับนักศึกษา
The Development of an Online Social Network for Sukhothai Thammathirat Open University Students at the Regional Distance Education Center, Nakhon Si Thammarat

ชื่อผู้วิจัย:จเรวัฒน์ เทวรัตน์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 165 คน 
11 ชื่อบทความ: ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานางแดดวังชมภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1
Parents’ Satisfaction with School Services in the Nang Daet Wang Chum Phu Center of Educational Quality and Standards Development under the Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 1

ชื่อผู้วิจัย:นราพัฒน์ ภูตุธาตุ  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 131 คน 
12 ชื่อบทความ: แบบจำลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริง สาระภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้
Model of Design for Activities in Virtual Field Trip via Web Based Instruction on Geography Social Studies for Primary School Students Under The Office of the Basic Education Commission, the Southern Region

ชื่อผู้วิจัย:นางสาวจารุภัทร มุสิกรัตน์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 198 คน created by : css.journal.2013@gmail.com