หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000043,249  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
   บรรณาธิการ: รศ.ดร. สมคิด พรมจุ้ย
   เลือกฉบับ
 
 ISSN 2287-0326
  
    จำนวนผู้ Download ทั้งหมด 3339  ครั้ง
   
     << Download ทั้งหมด
 
1 ชื่อบทความ: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการศึกษา
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and Education

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 131 คน 
2 ชื่อบทความ: การประเมินหลักสูตร : แนวคิด กระบวนการและการใช้ผลการประเมิน
Curriculum Evaluation: Approaches, Procedures, and Its Utility

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 162 คน 
3 ชื่อบทความ: การใช้แหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับประถมศึกษา
Using Primary Learning Sources to Develop Critical Reading Skills of Elementary Level Students

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 171 คน 
4 ชื่อบทความ: โครงการวิจัย: เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ
Research Proposal: Writing Quality Papers

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 210 คน 
5 ชื่อบทความ: ภาวะผู้นำกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียน
Leadership and Learning Organization Development in Educational Institutes

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 1283 คน 
6 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง อุทกภัยจากนํ้าป่าสำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
Development of a Distance Training Package on Flash Flood Disasters forPhrae Primary Educational Service Area Office 2

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 110 คน 
7 ชื่อบทความ: รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Learning Style of Sukhothai Thammathirat Open University Students

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 346 คน 
8 ชื่อบทความ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
Relationships between Leadership and Power Expertise of School Administrators under the Krabi Primary Educational Service Area Office

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 408 คน 
9 ชื่อบทความ: การพัฒนารูปแบบการประเมินตนเองโดยใช้วิธีเสริมพลังอำนาจเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการดำรงวิทยฐานะชำนาญการพิเศษสำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
The Development of a Self-Assessment Model by Using Empowerment Evaluation for Accountability of Maintaining Senior Professional Academic Status for Teacher under The Office of the Basic Education Commission

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 67 คน 
10 ชื่อบทความ: การพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช สำหรับนักศึกษา
The Development of an Online Social Network for Sukhothai Thammathirat Open University Students at the Regional Distance Education Center,Nakhon Si Thammarat

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 132 คน 
11 ชื่อบทความ: ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานางแดดวังชมภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1
Parents’ Satisfaction with School Services in the Nang Daet Wang Chum Phu Center of Educational Quality and Standards Development under the Office of Chaiyaphum Primary Education Service Area 1

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 103 คน 
12 ชื่อบทความ: แบบจำลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริง สาระภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้
Model of Design for Activities in Virtual Field Trip via Web Based Instructionon Geography Social Studies for Primary School Students Under The Officeof the Basic Education Commission, the Southern Region

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มค. - มิย. 2558    Download 216 คน created by : css.journal.2013@gmail.com