หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000026,059  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
   บรรณาธิการ: รศ.ดร. สมคิด พรมจุ้ย
   เลือกฉบับ
 
 ISSN 2287-0326
  
    จำนวนผู้ Download ทั้งหมด 6879  ครั้ง
   
     << Download ทั้งหมด
 
1 ชื่อบทความ: MOOC: การศึกษาฟรีแบบเปิดในยุคดิจิทัล
MOOC: Free Open Education in Digital Era

ชื่อผู้วิจัย:รองศาสตราจารย์ ดร. วิภา เจริญภัณฑารักษ์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 707 คน 
2 ชื่อบทความ: จิตวิทยาเพื่อการทำงานในชุมชน
Psychology for Community Work

ชื่อผู้วิจัย:ดร. สุเมษย์ หนกหลัง  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 1431 คน 
3 ชื่อบทความ: เทคนิคการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการวิจัย
Techniques for Data Interpreting for Mean Comparison in Research

ชื่อผู้วิจัย:รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี พรหมมาพันธุ์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 459 คน 
4 ชื่อบทความ: การศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
A Study of the State of Practices Based on the Standards of Work Performance and Standards of Conduct of Education Profession Practitioners

ชื่อผู้วิจัย:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ จีนะวัฒน
ชื่อผู้วิจัย:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ดวงแก้ว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 200 คน 
5 ชื่อบทความ: การสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
A Synthesis of Graduate Research Studies in the Educational Measurement and Evaluation Program of the School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University

ชื่อผู้วิจัย:รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
ชื่อผู้วิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด พรมจุ้ย  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 264 คน 
6 ชื่อบทความ: การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนด้วยตนเอง เรื่องประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
The Development of a Self-Access Learning Center on ASEAN Community for Prathom Suksa Students

ชื่อผู้วิจัย:รองศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ทวีกุลทรัพย์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 337 คน 
7 ชื่อบทความ: การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
The Development of Causal Relationship Model of the Utilization of Quality Assessment Results in Developing the Private Higher Education Institutions

ชื่อผู้วิจัย:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุบิน ยุระรัช  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 150 คน 
8 ชื่อบทความ: การใช้บันทึกการเรียนรู้ในการพัฒนาเมตาคอกนิชั่นของนิสิตปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
The Use of Learning Journal for Metacognition Development of Bachelor’s Degree Students in Psychology program, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

ชื่อผู้วิจัย:รองศาสตราจารย์ บังอร เสรีรัตน์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 173 คน 
9 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับครู
The Development of Training Package on Item Analysis for Teachers

ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์ ณรงค์ ทีปประชัย  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 248 คน 
10 ชื่อบทความ: การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านโดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระดับสูงในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
The Development of a Reading Instructional Model by Using Metacognitive Strategies to Enhance Advanced Thai Language Reading Comprehension of Primary Level Students

ชื่อผู้วิจัย:ฤทัยรัตน์ ลอยเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญัติ ชำนาญกิจ อาจารย์ บัณฑิตา อินสมบัติ  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 770 คน 
11 ชื่อบทความ: การจัดการเรียนรู้แบบทำนาย สังเกต อธิบาย เรื่องกลศาสตร์ของไหล
Applying a Predict-Observe-Explain Sequence in Teaching of Fluid Mechanics

ชื่อผู้วิจัย:สุระ วุฒิพรหม
ชื่อผู้วิจัย: มานะ ชาติมนตรี  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 672 คน 
12 ชื่อบทความ: การพัฒนาบทเรียนเลิร์นนิ่งออบเจ็คเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การพัฒนาบทเรียนเลิร์นนิ่งออบเจ็คเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Learning Object for Promoting the Preservation of Local Wisdom in Chainat Province for Mathayom Suksa I Students

ชื่อผู้วิจัย:รองศาสตราจารย์ ดร.สําราญ มีแจ้ง
ชื่อผู้วิจัย:บุญเหลือ หอมเนียม
ชื่อผู้วิจัย:เสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
ชื่อผู้วิจัย:บุญช่วย พงษ์ทรัพย์
ชื่อผู้วิจัย:ดร. นํ้าทิพย์ องอาจวาณิชย์  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 133 คน 
13 ชื่อบทความ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Factors Affecting the Stress in Work Performance of Instructors in Princess of Naradhiwas University

ชื่อผู้วิจัย:กญนิษฐ์ แซ่ว่อง
ชื่อผู้วิจัย:รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวรรณ ณ ระนอง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 241 คน 
14 ชื่อบทความ: ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม จังหวัดนครศรีธรรมราช
The Effects of the CIPPA Learning Management on English Learning Achievement and Group Work Behaviors of Prathom Suksa VI Students of Wat Prathumthayakaram School in Nakhon Si Thammarat Province

ชื่อผู้วิจัย:ปัทมาวรรณ สุขศรี
ชื่อผู้วิจัย:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรักษ์ มีแจ้ง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 272 คน 
15 ชื่อบทความ: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำเนินงานวิชาการกับประสิทธิผลการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี
The Relationship between Academic Performance Factors and the Effectiveness of Academic Performance of Private Basic Education Schools in Nonthaburi Province

ชื่อผู้วิจัย:พัฒนดาว วสุนธราธนาฉัตร
ชื่อผู้วิจัย:กุลชลี จงเจริญ
ชื่อผู้วิจัย:ชูชาติ พ่วงสมจิตร์  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 469 คน 
16 ชื่อบทความ: ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
The Effects Learning of Ban Rom Pho Thong Community Resource-Based Learning Approach in the Topic of Local Wisdoms on Learning Achievement and Thinking Skills of Prathom Suksa V Students at Ban Rom Pho Thong School in Chachoengsao Province

ชื่อผู้วิจัย:สุดา ทองเซ่ง
ชื่อผู้วิจัย:ดรุณี จำปาทอง
ชื่อผู้วิจัย:ดิเรก สุขสุนัย  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 353 คน created by : css.journal.2013@gmail.com