หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     บทบรรณาธิการ
     กองบรรณาธิการ
     รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
     ค้นหาบทความ
     ค้นหาวารสาร
     การเตรียมต้นฉบับ
     ใบสมัครสมาชิกวารสาร
     ศึกษาศาสตร์

     ติดต่อเรา
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
ผู้เข้าชม  000042,743  คน
Login | สมัครเพื่อใช้งานระบบ และ ส่งบทความ  |

 
   บรรณาธิการ: รศ.ดร. สมคิด พรมจุ้ย
   เลือกฉบับ
 
 ISSN 2287-0326
  
    จำนวนผู้ Download ทั้งหมด 6197  ครั้ง
   
     << Download ทั้งหมด
 
1 ชื่อบทความ: MOOC: การศึกษาฟรีแบบเปิดในยุคดิจิทัล
MOOC: Free Open Education in Digital Era

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 157 คน 
2 ชื่อบทความ: จิตวิทยาเพื่อการทำงานในชุมชน
Psychology for Community Work

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 2302 คน 
3 ชื่อบทความ: เทคนิคการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการวิจัย
Techniques for Data Interpreting for Mean Comparison in Research

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 218 คน 
4 ชื่อบทความ: การศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
A Study of the State of Practices Based on the Standards of Work Performance and Standards of Conduct of Education Profession Practitioners

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 101 คน 
5 ชื่อบทความ: การสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
A Synthesis of Graduate Research Studies in the Educational Measurement andEvaluation Program of the School of Educational Studies,Sukhothai Thammathirat Open University

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 196 คน 
6 ชื่อบทความ: การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนด้วยตนเอง เรื่องประชาคมอาเซียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
The Development of a Self-Access Learning Center on ASEAN Community forPrathom Suksa Students

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 436 คน 
7 ชื่อบทความ: การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
The Development of Causal Relationship Model of the Utilization of Quality Assessment Results in Developing the Private Higher Education Institutions

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 73 คน 
8 ชื่อบทความ: การใช้บันทึกการเรียนรู้ในการพัฒนาเมตาคอกนิชั่นของนิสิตปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
The Use of Learning Journal for Metacognition Development of Bachelor’sDegree Students in Psychology program, BansomdejchaoprayaRajabhat University

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 174 คน 
9 ชื่อบทความ: การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับครู
The Development of Training Package on Item Analysis for Teachers

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 108 คน 
10 ชื่อบทความ: การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านโดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระดับสูงในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
The Development of a Reading Instructional Model by Using Metacognitive Strategies to Enhance Advanced Thai Language Reading Comprehensionof Primary Level Students

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 644 คน 
11 ชื่อบทความ: การจัดการเรียนรู้แบบทำนาย สังเกต อธิบาย เรื่องกลศาสตร์ของไหล
Applying a Predict-Observe-Explain Sequence in Teaching of Fluid Mechanics

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 828 คน 
12 ชื่อบทความ: การพัฒนาบทเรียนเลิร์นนิ่งออบเจ็คเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1การพัฒนาบทเรียนเลิร์นนิ่งออบเจ็คเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Learning Object for Promoting the Preservation of Local Wisdom in Chainat Province for Mathayom Suksa I Students

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 101 คน 
13 ชื่อบทความ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Factors Affecting the Stress in Work Performance of Instructors inPrincess of Naradhiwas University

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 147 คน 
14 ชื่อบทความ: ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดประทุมทายการาม จังหวัดนครศรีธรรมราช
The Effects of the CIPPA Learning Management on English Learning Achievement and Group Work Behaviors of Prathom Suksa VI Students of Wat Prathumthayakaram School in Nakhon Si Thammarat Province

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 126 คน 
15 ชื่อบทความ: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำเนินงานวิชาการกับประสิทธิผลการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี
The Relationship between Academic Performance Factors and the Effectiveness of Academic Performance of Private Basic Education Schoolsin Nonthaburi Province

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 190 คน 
16 ชื่อบทความ: ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
The Effects Learning of Ban Rom Pho Thong Community Resource-Based Learning Approach in the Topic of Local Wisdoms on Learning Achievement and Thinking Skills of Prathom Suksa VStudents at Ban Rom Pho Thong School in Chachoengsao Province

ชื่อผู้วิจัย:  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กค. - ธค. 2558    Download 396 คน created by : css.journal.2013@gmail.com